Marita GoodÅterrapporter, Internationellt arbete

Kulturella uttryckssätt för ökad bibelanvändning

Sedan 2015 jobbar SAM:s utsända medarbetare Anna och Sven i ett bibelöversättningsprojekt i Sydostasien. Fokus ligger på bibelanvändning bland gonfolket, som är en folkgrupp med 800 000 människor utspridda i fyra sydostasiatiska länder. För att nå fram med evangeliet jobbar de utifrån en metod som kallas Ethno arts, vilket innebär att den lokala kulturen visar vägen för hur evangeliet ska delas.

Några år innan Anna och Sven började på SAM var de kopplade till Folk&Språk. Till en början riktade de då in sitt arbete på sociala frågor och utvecklingsarbete i Sydostasien. Anna jobbade med modersmål i en förskola och alfabetisering. Tanken var att fortsätta i det spåret.
– Efter att vi grundligt gått igenom behoven bland gonfolket och synen på kyrkan insåg vi att, trots att det fanns ett signifikativt antal kristna, saknades grundläggande förståelse av vem Gud är, berättar Anna.

Då kollegor inom deras arbetsgrupp tog ett större ansvar för arbetet med alfabetisering kände Anna och Sven sig fria i att gå djupare in i området bibelanvändning. De gör det under SAM:s och Folk&Språks gemensamma paraply.

De folklösa biblarna

Anna och Sven valde tidigt att arbeta utifrån en metod som kallas Ethno arts. Många folk och kulturer, särskilt de som har en kort historia med skriftspråk, använder sig av andra former av kommunikation. Det kallas för konstformer och översätts till ”arts”.
– De olika konstformerna, som även är kommunikationsvägar, finns representerade i de flesta kulturer. Det kan vara sång, drama, dans och målning eller verbala uttryck som ordspråk, ramsor och poesi för att ge några exempel. Även i västvärlden där vi har en stark skriftspråkstradition finns uttrycket: en bild säger mer än tusen ord, berättar Anna.

Inom kristenheten finns sedan länge uttrycket de bibellösa folken, men på senare år har man allt mer fått upp ögonen de folklösa biblarna, alltså bibelanvändning.
– Ethno arts är ett resultat av detta. Vi fokuserar inte bara på att framställa material som kommunicerar bibelordet, utan ser också hur målgruppen kommer kunna använda och dela med sig av evangeliet, menar Sven.

Föra vidare

Ofta är det människor med utbildning och i ledarpositioner som kommer till Anna och Svens workshops och samlingar. Tanken är att bjuda in ett litet antal personer, som sedan ska ta budskapet om Gud vidare till människor i församlingar eller till platser som är svåra att komma intill.
– Många gånger har människorna vi möter lärt sig att kommunicera och förstå budskap i tryckt material. Men när de i sin tur försökt att föra vidare informationen har det uppstått problem. Den egentliga målgruppen har inte kunnat förstå och ta till sig budskapet, säger Anna och Sven fortsätter.
– Det är för mycket begärt att någon ska arbeta om metoder och material som vi undervisar. Och det är här som vårt arbete med Ethno arts kommer in.

Paret har jobbat med bibelanvändning och Ethno arts på olika sätt. Främst har de haft temasamlingar om problem som människor i församlingarna själva identifierat, men det har också haft samlingar om att vila i Kristus, både för enskilda och gifta par. Genom uppmuntran att använda sig av lokala uttryckssätt försöker de få igång en dialog mellan människor, men också med Gud.
– Vad vi kan bidra med är obetydligt i jämförelse med vad Anden och Ordet kan göra i människors liv, säger Sven.

Samlingarna står alltså på två ben: Bibeln och den lokala kulturen. Både Anna och Sven tycker att arbetet är mycket berikande. Att höra någon från en annan kultur och med en annan världsbild förklara Gud vidgar deras egen förståelse av Skaparen.
– Varje kultur har sina insikter om Gud som är blinda fläckar i andra kulturer.

Kulturellt uttryckssätt

Vid ett flertal tillfällen har deltagare i kurserna sagt att de inte trodde det var okej att som kristen använda sig av sitt eget kulturella uttryckssätt. Importerad kultur har värderats högre, vilket inneburit att uttryckssätten i kyrkan och i byn skilt sig åt.
– Det har lett till att bibelordet många gånger inte kuggat i människors vardag. Därför har det blivit oförståeligt eller rent av en mystisk religiös lära med levnadsregler att följa. Vi samtalar därför mycket om deras egen kultur och hur de kan använda lovsång, undervisning och själavård där de befinner sig. Det har lett till många aha-upplevelser för dem, säger Anna.
Just nu jobbar Anna och Sven med att producera ett antal sånger inom traditionell genre där de använder den översatta bibeltexten eller skriver egna texter utifrån Bibeln.
– Översättningen i sig är ett viktigt steg för att göra Guds ord tillgängligt för folket och att utifrån det ta uppdraget vidare och kommunicera det på ett sätt som berör, berikar och förvandlar. Det är bibelbruk för oss, berättar Sven.

Utmaningar och möjligheter

Att arbeta utifrån nya metoder och arbetssätt kan vara utmanande i alla sammanhang, samhällen och kulturer. Sven berättar att när Bibeln introducerades till Sydostasien gjordes det på ett sätt som utgick ifrån skrivet material. Det har bidragit till en känsla hos invånarna att uttryck och metoder från andra kulturer fått högre status än de lokala uttrycken. Det har också lett till exkludering av en stor grupp människor.
– På ett sätt känns det som att vi behöver uppleva en miniversion av reformationen, för att vinna acceptans för uttryck som är meningsfulla för människorna i de lokala församlingarna. Och än mer för att förkunna evangeliet till de hundratusentals människor bland gonfolket som aldrig hört talas om Jesus.

En annan utmaning tycker paret är att hela Nya testamentet inte är översatt till gon ännu. Därmed fattas material för bibelanvändningen.
– Viktiga delar av det kristna livet blir svårare att arbeta med. Själv har jag svårt att tänka mig hur jag skulle ha formats om jag inte hade haft tillgång till Psaltarens lovsång och förtvivlan, menar Sven.
När det gäller de utmaningar Anna och Sven möter i sitt arbete resonerar de så här:
– Vi kan göra vår del i att undersöka, lära oss och behärska lokala uttrycksformer, men för att överkomma alla de utmaningar vi möter i bibelanvändning är den helige Ande central. Att lita mindre på vår egen förmåga och överlåta ledningen till Gud är centralt.

Bland många av de människor Anna och Sven har träffat har närmandet av Bibeln gett frid över att Gud älskar dem för dem de är.
– När gudskärleken som vi fokuserat på de senaste åren blir verklig, då gör den underverk i människors liv. Förhoppningsvis kommer vi att kunna ta arbetet vidare och beröra många fler områden i framtiden.


TEXT: Karin Flygare kommunikationsansvarig
FOTO: Sven Larsson, privat


Anna och Sven heter egentligen något annat.