Pensionsstiftelsen för Svenska Alliansmissionens anställda

Org nr 826000-4476

Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

pensionsstiftelsen@alliansmissionen.se


Stiftelsen

SAM Pensionsstiftelse har som uteslutande ändamål att trygga utfästelser om pension, som givits av Svenska Alliansmissionen (arbetsgivare) åt dess arbetstagare och deras efterlevande.

Verksamheten startade i samband med att stadgarna antogs 1982-04-24, med att Svenska Alliansmissionen gjorde den första avsättningen till Pensionsstiftelsen. I och med att Svenska Alliansmissionen 2011-01-01 gick med i Arbetsgivaralliansen och därigenom följde dess kollektivavtal har inga nya pengar tillförts Pensionsstiftelsen.

Stiftelsens säte är Jönköping.

Styrelsen

Styrelsen för SAM Pensionsstiftelse består av 2 ledamöter från arbetsgivare och 2 ledamöter från arbetstagarna. Arbetsgivarens ledamöter och suppleanter väljs av styrelsen för Svenska Alliansmissionen och arbetstagarnas ledamöter och suppleanter av SAMP.  SAM Pensionsstiftelse styrelse har det yttersta ansvaret för organisation och investeringsverksamhet. I detta ansvar ingår att tillse att SAM Pensionsstiftelse har en god intern styrning och kontroll.

Image

Placeringsprofil

Vid förvaltningen ska flera faktorer beaktas. Placeringar får inte göras i verksamheter vars ändamål står i strid med Svenska Alliansmissionens målsättning, inriktning och värderingar. Placeringar ska ej göras i företag vars verksamhet är inriktad på produktion och marknadsföring av tobaksprodukter, alkoholprodukter, ej läkemedelsbaserade narkotikaprodukter och pornografisk media. Vidare ska placeringar ej göras i företag vars huvudsakliga verksamhet är inom krigsindustrin.

Förvaltningen kan läggas ut på externa förvaltare om stiftelsens styrelse fattar beslut om detta.

Placeringar

Pensionsstiftelsens tillgångar indelas och fördelas i följande kategorier:

Aktie/aktiefondsplaceringar

- varav i utländska aktier/aktiefonder

30-60 % av tillgångarna

0-50 % av aktieandelen

Räntebärande kortfristiga värdepapper/fonder upp till 1 år eller utlåning mot fullgod säkerhet med rörlig ränta.

0-50 % av tillgångarna

Räntebärande obligationer/fonder med löptider över 1 år eller utlåning mot fullgod säkerhet med fast ränta över 1 år alternativt strukturerade placeringsprodukter (se nedan).

0-40 % av tillgångarna

Likvida medel

0-10 % av tillgångarna

Aktieplaceringar skall företrädesvis ske i marknadsnoterade svenska och nordiska aktier. Placeringar i andra utländska marknader görs företrädesvis i aktiefonder. Placeringar i utländska aktiefonder får endast ske på marknader där förvaltaren kan konstatera att fullgod riskkontroll finns motsvarande de krav som ställs i Sverige.

Aktier i enskilt företag bör inte uppgå till mer än 15-20 % av det totala aktieinnehavet. Om gränsen överskrids kan dock Pensionsstiftelsens styrelse avgöra om aktieinnehavet skall behållas eller minskas ned till övre gräns 20 % av det totala aktieinnehavet.

Placeringar får ske i nedan angivna värdepapper:

- Svenska obligationer, certifikat utgivna av stat och kommun.

- Svenska företagscertifikat och obligationer med lägst K1 rating eller motsvarande.

- Bostadsobligationer utgivna av banker närstående bostadsinstitut.

- Av svenska banker förvaltade räntefonder

Som alternativ till räntebärande värdepapper kan placeringar även göras i ”strukturerade placeringsprodukter” (företrädesvis aktieindexobligationer med garanterad återbetalning av nominellt belopp). I vissa fall kan placeringar göras till överkurs 0-12 % om utrymme finns i den övergripande policyn avseende fördelning mellan räntebärande och aktierelaterade placeringar.

Handel med derivatinstrument begränsas till utfärdande av köpoptioner på befintligt aktieinnehav och utfärdande av säljoptioner mot full täckning av likvida medel och endast i bolag som ingår i portföljen eller där placeringsbeslut finns om den underliggande aktien skall tillföras/finnas i aktieportföljen.

Med ovanstående strategiska allokering är målsättningen att nå en genomsnittlig förväntad avkastning på 3-5 % över tiden.  Stiftelsen utvärderar förvaltningen mot ett jämförelseindex bestående av OMX Sverige 35 %,MSCI World 15 %, T-Bond/ medellångt ränteindex 30 %, SSV90 20 %

Skulle av någon anledning frånsteg från ovanstående placeringspolicy behöva göras, fattar styrelsen för pensionsstiftelsen beslut vid varje särskilt tillfälle.

PENSIONSSTIFTELSENS REGLEMENTE >

Årsredovisning, stadgar och placeringsriktlinjer

Årsredovisning, stadgar och placeringsriktlinjer kan utlämnas till pensionsborgenär vid begäran.

Aktieägarengagemang

Svenska Alliansmissionen Pensionsstiftelse kan investera i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Svenska Alliansmissionens Pensionsstiftelse har valt att inte anta principer för aktieägarengagemang enligt 10e§ lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. på grund av att stiftelsen har begränsade resurser att övervaka portföljbolagen.

Hållbarhet och värderingar

Den nya EU förordning  disclosureförordningen har sedan stiftelsens grundande redan tillämpats i sina huvuddrag. Det vi har formulerat tidigare i förvaltningen är Svenska Alliansmissionens grundläggande kristna inriktning och värderingar, som stämmer väl med den beslutade EU förordningen. Vår formulering har varit:  

Placeringar får inte göras i verksamheter vars ändamål står i strid med Svenska Alliansmissionens målsättning, inriktning och värderingar. Placeringar skall ej göras i företag vars verksamhet är inriktade på produktion och marknadsföring av tobaksprodukter, alkoholprodukter, ej läkemedelsbaserade narkotikaprodukter och pornografisk media. Vidare skall placeringar ej göras i företag, vars huvudsakliga verksamhet är inom vapenindustrin avsedda för krigföring.

Taxonomiförordningen från juni 2020 avseende miljömässigt hållbara investeringar är en, genom vår huvudman Svenska Alliansmissionen, grundvärdering och en naturlig del av den verksamhet som bedrivs i samfundet-värna människan-värna jorden.

Vid genomgång av vår värdepappersportfölj och uppföljning av aktieinnehav och aktiefonder, kan vi konstatera att samtliga av våra motparter har i sin beskrivning av hållbarhet med ESG faktorerna som utgångspunkt, startat eller anpassat verksamheten mot de krav som EU direktiven ställer och som vi i pensionsstiftelsen ställer oss bakom.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Stiftelsen väljer att INTE beakta investeringsbesluts negativa konsekvenser (PAI) enligt SFDR artikel 4.1 (a). Skälen till detta är att SFDR och tillhörande delegerad förordning med tabeller och regler har ansetts oproportionerligt betungande för pensionsstiftelsen att beakta, med hänsyn till stiftelsens storlek, art, omfattning och komplexitet. Bland annat beaktas a) att stiftelsen är stängd sedan 2011 och relativt liten, b) att stiftelsen inte har några anställda och är därmed ligger långt ifrån de 500 anställda som är gräns för obligatorisk redovisning enligt artikel 4.1, c) att stiftelsen inte tillhandahåller finansiella produkter vilket gör att behovet av information om negativa konsekvenser är mindre.