SAM:S INSAMLINGSPOLICY

Svenska Alliansmissionens (SAM) arbete finansieras till stor del av insamlade medel och denna policy tydliggör våra principer för insamlingsarbetet.

Ändamålet för Svenska Alliansmissionen (SAM) är att på församlingarnas/föreningarnas uppdrag

  • stödja församlingar/föreningar
  • samordna resurser
  • göra Jesus Kristus känd och trodd
  • verka för Guds rikes tillväxt i Sverige och internationellt
  • bedriva internationellt utvecklingsarbete samt humanitär hjälpverksamhet.

Insamlade medel

I stor utsträckning går SAM:s insamlade medel till ändamålet i sin helhet, och då framgår detta. Enskilda berättelser lyfts för att exemplifiera de behov som finns. Medlen ska fördelas inom verksamheten och vara behovsstyrda. Insamling till humanitära katastrofinsatser och vissa av insamlingskampanjerna går till specifika ändamål.

Redovisning av insamlade och utdelade medel ska ske i SAM:s årsbok, som ges ut årligen senast tre veckor före årskonferensens ombudsmöte. Årsboken innehåller verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Insamlingsarbetet ska bedrivas utan oskäliga kostnader. En administrativ kostnad tas alltid ut.

Ändamål

Givares bidrag ska användas till det ändamål som är avsett. Om gåvan i undantagsfall inte kan nyttjas till det avsedda ändamålet ska den användas till liknande ändamål. Vid större gåvor tas kontakt med givaren för tillåtelse om att använda gåvan till annat ändamål. I annat fall ska gåvan lämnas tillbaka.

Tacka nej

Svenska Alliansmissionen förbehåller sig rätten att tacka nej till samarbetspartners som på något sätt kan tänkas skada organisationen och till gåvor som vi inte har möjlighet att förmedla.

Utformning

I insamlingsarbetet vänder sig SAM till privatpersoner, församlingar, föreningar och företag. Arbetet inkluderar månadsgivande, kyrkoavgiften, underhåll till pionjärer och internationella medarbetare, insamlingskampanjer samt humanitära katastrofinsatser. Insamlingsmetoderna varierar beroende på målgrupp och ändamål. Den information som ges i samband med insamlingarna ska vara etisk, sanningsenlig och spegla Svenska Alliansmissionens värderingar.

Minderåriga

Direktutskick med insamling som huvudsyfte ska inte göras till minderåriga utan vårdnadshavares tillåtelse. På arrangemang där insamlingsfrågor lyfts bland minderåriga ska särskild hänsyn tas till tonalitet och utformning.

Tydlighet

De insamlingar som är riktade till allmänheten ska innehålla generell information om ändamålet, hur insamlade medel ska användas för ändamålet samt SAM:s kontaktuppgifter. Om informationen inte får plats i vald kanal hänvisas mottagaren till SAM:s webbplats för mer information. Det ska också finnas ytterligare detaljerad information på SAM:s webbplats om hur stor andel av insamlade medel som går till ändamålet och vilka som är ansvariga för insamlingen.

Bilder

Rätt val av bild (stilla eller rörlig) förstärker kommunikationen i sin helhet, varför det är viktigt att välja dem med omsorg. Såväl bild som text i vår insamlingskommunikation ska ta hänsyn till människors integritet, och extra stor hänsyn ska tas till människor i utsatta situationer och barn.

På grund av begränsade resurser, integritets- eller säkerhetsskäl kan även genrebilder användas och det är då viktigt att detta framgår för att undvika missförstånd.

Bilder som används ska ha stöd i dataskyddsförordningen (GDPR) för att de ska kunna lagras och publiceras. Detta gäller även vid publicering i sociala medier.

GDPR

Svenska Alliansmissionen ska behandla personuppgifter i enlighet med tillämpad lagstiftning.

Uppföljning

Svenska Alliansmissionens missionsledare ansvarar för uppföljning av insamlingspolicyn.


Sedan december 2023 har Svenska Alliansmissionen ett 90-konto


Bankgiro: 900-8590 
Swish: 9008590

Ett 90-konto delas ut och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och fungerar som en kvalitetsstämpel för att du som givare ska vara säker på att din gåva används på ett ansvarsfullt sätt. Bland annat måste minst 75% av insamlade medel gå till ändamålet. Vårt mål är dock att denna siffra ska vara ännu högre.

Svensk Insamlingskontroll är en oberoende organisation som granskar och säkerställer att organisationer med 90-konto använder insamlade medel på rätt sätt. De ser också till att det finns ökad öppenhet genom att kräva att vissa dokument publiceras på organisationens hemsida och genom att själva publicera ekonomisk information om insamlingen på sin egen webbsida.

Läs gärna mer om Svensk Insamlingskontroll HÄR >