ENGLISH BELOW >

HJÄLP OSS GENOM ATT RAPPORTERA OEGENTLIGHETER

För att förebygga korruption, oegentligheter och andra felaktiga handlingar inom vår nationella och internationella verksamhet, ber vi dig att rapportera misstänkta iakttagelser.

Rapporteringen kan exempelvis röra:

 • diskriminering
 • sexuell exploatering
 • misshandel eller sexuella trakasserier
 • andra former av trakasserier
 • mutbrott
 • förskingring
 • bedrägeri
 • jäv
 • nepotism

Iakttagelser som du rapporterar kan röra personal på SAM, samarbetspartners samt andra individer eller organisationer som är involverade i projekt och aktiviteter kopplade till SAM. Alla rapporter utreds på ledningsnivå inom SAM.

Rapportera via e-post till complaint@alliansmissionen.se.

RIKTLINJER FÖR KLAGOMÅLSHANTERING >


HELP US BY REPORTING IRREGULARITIES

To prevent corrupt practices, irregularities and other wrongdoings concerning our projects, we kindly ask you to report any suspicion of such.

Examples of incidents to report:

 • discrimination
 • sexual exploitation
 • abuse or sexual harassment
 • other forms of harassment
 • bribery
 • embezzlement
 • fraud
 • conflict of interest
 • nepotism

Incidents you report may refer to SAM staff, cooperation partners and other individuals or organizations involved in projects and activities, linked to SAM. All reports are investigated on a management level by SAM.

Report by e-mail to complaint@alliansmissionen.se.

GUIDELINES FOR COMPLAINTS AND RESPONSE MECHANISM >