Svenska Alliansmissionens (SAM) högst beslutande organ är årskonferensens ombudsmöte, som utgörs av församlingars/föreningars ombud. Årskonferensen utser SAM:s styrelse och den utser även missionsledaren utifrån förslag från styrelsen. Missionsledaren är SAM:s främste representant och centralorganisationens högsta chef. Centralorganisationens två kärnverksamheter bedrivs inom den internationella avdelningen och den nationella avdelningen. Stödverksamheten är organiserad inom den administrativa avdelningen och kommunikationsavdelningen.   

Image

SAM-styrelsen

SAM-styrelsen har ansvar för samfundets verksamhet inför årskonferensen. Arbete med framtidsfrågor, visioner och policyfrågor prioriteras samt frågor som rör tro och ideologi. Styrelsen har även det yttersta ansvaret för samfundets ekonomi. Se stadgar för utförlig beskrivning.  

Vid styrelsesammanträden är missionsledaren verkställande tjänsteman och föredragande. Administrativ chef och ekonomichef adjungeras vid samtliga sammanträden. Övriga avdelningschefer och personal med specialistkunskap kan kallas som föredragande. 

Presidiet

SAM-styrelsens arbete förbereds av presidiet, som består av ordförande samt förste och andre vice ordförande. Se delegationsordning för utförlig beskrivning. Missionsledare, ekonomichef och administrativ chef adjungeras till möten.  

Råden

Verksamhetsråd nationellt och verksamhetsråd internationellt fungerar som beredande och rådgivande organ för det nationella- respektive internationella arbetet. Se stadgar för utförlig beskrivning.  

Teologisk referensgrupp

Styrelserna för SAM och SAU har gett missionsledare och generalsekreterare i uppdrag att bilda en referensgrupp i teologiska frågor. Gruppen syfte är att vara rådgivande för missionsföreståndare, generalsekreterare samt styrelserna i olika teologiska frågor. Då referensgruppen enbart är rådgivande fattar den inga beslut och gör inte heller några uttalanden. Gruppens medlemmar väljs av styrelsen utifrån förslag av generalsekreterare och missionsledare.  

Anställda i centralorganisationen

Missionsledaren är samfundets främste representant. Missionsledaren leder verksamheten i samfundet i enlighet med årskonferensensens och SAM-styrelsens beslut. 

Organisationen för SAM:s centrala verksamhet är en linjeorganisation med missionsledaren som chef för verksamheten. Underställda missionsledaren finns tre avdelningschefer, ekonomichef och en kommunikationsansvarig. Kommunikationsansvarig har verksamhetsansvar för kommunikationsavdelningen. 

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen utgörs av missionsledare, administrativ chef, nationell missionsledare, internationell missionsledare, kommunikationsansvarig och ekonomichef. Den utökade ledningsgruppen samlas för att hantera gemensamma frågor och inkluderar SAU:s generalsekreterare och kontorschef.  

Den övergripande uppgiften för ledningsgruppen är att verkställa uppdrag som ges av styrelsen. Ledningsgruppen har inom det uppdraget mandat att ta initiativ och fatta beslut, såväl strategiska som operativa, inom antagen budget. Ledningsgruppen är ett rådgivande organ till missionsledaren, som är den som ytterst fattar beslut då han eller hon är ansvarig inför styrelsen.   

Bolag, stiftelser och föreningar

Bödagården

SAM är tillsammans med SAU huvudman för Stiftelsen Bödagården, Öland. Bödagården är en campinganläggning som också vill vara en missionsstation. Genom aktiviteter och program förmedlas det kristna budskapet och gäster erbjuds en gemenskap med kristet förtecken. Gården är en resurs som läger-, kurs- och konferensanläggning för SAM/SAU. 

Stiftelsen köper tjänster för ekonomiredovisning och personaladministration av SAM. 

Gullbrannagården

Gullbrannagården AB ägs av SAM och SAU med 50 % vardera. Ägarna utser styrelsen. Gullbrannagården är en helårsöppen konferens-, kurs-, och lägergård med femstjärnig camping.  

Gården ska vara en välkomnande mötesplats för människor där det också ges möjlighet för Gudsmötet. Gården ska också vara en naturlig och fungerande plats för arrangemang med SAM och SAU. 

Gården köper tjänster för redovisning och löner av SAM. 

Diakonia

SAM är tillsammans med Equmeniakyrkan huvudman för biståndsorganisationen Diakonia. Detta innebär att Diakonia är samfundets huvudsakliga biståndsorganisation. Organisationen arbetar med ett utvecklings- och påverkansarbete inom områden som till exempel rör rättvisa, frihet, demokrati och fattigdomsbekämpning.

Akademi för ledarskap och teologi, ALT

SAM är tillsammans med Pingst FFS och EFK bildare av föreningen ALT. ALT driver Örebro Missionsskola och Församlingsledarakademin, och har som kärnområde att i ett 4-årigt högskoleprogram i samverkan med några av samfundens folkhögskolor utbilda pastorer och församlingsledare. Inom ALT:s verksamhet finns också mastersprogram, forskning och fristående kurser. 

Mullsjö folkhögskola

SAM, är tillsammans med SAU och Kamratförbundet, huvudman för stiftelsen Mullsjö folkhögskola. Skolans syfte är att bedriva folkhögskoleverksamhet på kristen grund och i kristen anda. Skolan är en viktig mötesplats för människor med olika utbildning. Vi vill också att det ska vara en plats där det ges möjlighet att upptäcka vad en kristen tro kan innebära.  

MentorMedier AB

SAM äger 0,43 % av aktierna i MentorMedier AB. I MentorMedier AB ingår bland annat följande bolag/verksamheter: Tidning AB Nya Dagen, Vårt Land i Norge samt TV-inter. Bland övriga ägare återfinns Pingst ffs och EFK. 

Svenska Alliansmissionens Pensionsstiftelse

Stiftelsens ändamål är uteslutande att trygga utfästelser om pension, som givits av Svenska Alliansmissionen åt dess arbetstagare och deras efterlevande. (Från och med 2010 gäller kollektivavtal och avsättning sker via Collectum.) 

SAM:s Insamlingsstiftelse

Stiftelsens ändamål är att samla in pengar för humanitärt bistånd och projekt för erfarenhetsutbyte mellan olika kulturer och nationer. Stiftelsen har 90-kontona: PG 90 00 84-5 och BG 900-0845. Insamlade medel förmedlas till SAM för olika biståndsprojekt. 

Lindgården – Stiftelsen Torpahemmet

SAM är en av stiftarna i denna verksamhet. Stiftelsens uppgift är att bedriva äldreomsorg på kristen grund. Detta sker genom ett seniorboende i stiftelsens fastigheter på Rosenlund, Jönköping.

Ekumenik

SAM vill verka för kristen enhet såväl lokalt som nationellt och internationellt. Som en del i detta vill vi med vårt ekumeniska engagemang fördjupa relationerna och bättre förstå trossyskon inom andra samfund. Tillsammans med dem vill vi verka för mission, evangelisation och opinionsbildning. Det gör vi genom att uppmuntra, stödja och vägleda lokala ekumeniska initiativ. Vi gör det också genom att finnas med och ta ansvar för gemensamma uppdrag som sjukhuskyrkan, den andliga vården inom kriminalvården, universitets- och högskolearbetet med mera.  

På riksnivå tar SAM som medlem aktiv del i arbetet inom följande organisationer: 

 • Sveriges Kristna Råd (SKR)
 • Sveriges Frikyrkosamråd (FSR)
 • Svenska Missionsrådet (SMR)
 • Folk & Språk
 • HCJB Global Sweden (Reach Beyond Sverige)
 • Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle
 • Svenska Bibelsällskapet
 • Hela människan
 • Prasso – nätverk för socialt företagande
 • Wetterhus retreatgård.

Med en mindre aktiv roll är SAM också medlem i:

 • Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK)
 • Jönköpings läns nykterhetsförbund.

På internationell nivå är SAM medlem i:

 • International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC)
 • SAT-7 (associativt medlemskap).

SAM odlar regelbundet relationer med sina systerkyrkor samt andra internationella samarbetspartners.