ENGLISH BELOW >

COOKIE POLICY >

SAM:S INTEGRITETSPOLICY

Svenska Alliansmissionen samlar in personlig information om dig och använder uppgifterna i syfte att kunna kommunicera med dig som kommer i kontakt med Svenska Alliansmissionen. Svenska Alliansmissionen värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt.

Vilka personuppgifter behandlas?

Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person.

Svenska Alliansmissionen behandlar personuppgifter i följande fall (ett eller flera områden nedan kan röra dig):

 • avtal eller andra överenskommelser
 • enskilt medlemskap i Svenska Alliansmissionen
 • gåvogivande och/eller fadderskap
 • kontakt med SAM på eget initiativ.

Uppgifterna består primärt av namn, adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer samt kön. Andra uppgifter som kan förekomma är t.ex. kontouppgifter, anhöriguppgifter eller olika funktioner inom SAM.

Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att bland annat kunna informera och kommunicera med dig. Du kan få riktade mail, brev eller telefonsamtal till dig. Det kan t.ex. röra sig om uppdatering av avtal, fadderbrev, tackbrev, information om evenemang etc.

Laglig grund

Svenska Alliansmissionen behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning:

 • Vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter som följer av lag.
 • Vi behandlar också dina personuppgifter om vi har ett legitimt och berättigat intresse, t.ex. ett intresse av att kunna kommunicera med dig.
 • Vi behandlar även dina personuppgifter inom ramen för berättigad verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder med syftning till att vi är en förening (SAM) / stiftelse (Pensionsstiftelsen) (icke vinstdrivande organ) som har ett religiöst syfte. Behandlingen rör då Svenska Alliansmissionens medlemmar eller tidigare medlemmar eller personer som på grund av Svenska Alliansmissionens ändamål har regelbunden kontakt med oss. Vi kommer inte lämna ut dina personuppgifter utanför Svenska Alliansmissionen utan ditt samtycke

Utlämnande av personuppgifterna

Svenska Alliansmissionen anlitar underleverantörer, exempelvis för IT-tjänster, ekonomitjänster och lönetjänster. Dessa underleverantörer kan komma att få del av dina personuppgifter. Svenska Alliansmissionen har ingått avtal (s.k. Personuppgiftsbiträdesavtal) med dessa underleverantörer för att tillförsäkra att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder och i enlighet med denna policy. När vi anlitar underleverantörer utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör som får åtkomst till uppgifterna. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av.

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera avtalet med dig, så länge du är medlem, så länge du är givare eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med Svenska Alliansmissionens gallringsrutin.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till Svenska Alliansmissionen, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av dina personuppgifter.

Du har följande rättigheter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning (GDPR):

 • Rätt till information – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.
 • Rätt att göra invändningar – en rätt att i vissa fall invända mot behandling som sker med stöd av en intresseavvägning.
 • Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan. Kontaktuppgifter hittar du längst ned i denna policy. En begäran om åtkomst till personuppgifter besvaras inom lagstadgad tidsperiod.
 • Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen har du rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är behörig tillsynsmyndighet.

Förändringar av denna policy

Om vi bestämmer oss för att göra betydande ändringar av innehållet i denna policy kommer vi, när så krävs, kontakta dig. Vi kommer även att anslå dylika förändringar genom ett väl synligt meddelande på webbplatsen så att du alltid vet vad för slags uppgifter vi samlar in, hur vi kan komma att använda dessa uppgifter och till vem vi lämnar ut dem.

Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig

Om du har några frågor kring denna policy eller vill utöva någon av dina rättigheter ovan, var god kontakta oss på nedanstående adress:

Svenska Alliansmissionen
Att: GDPR-ansvarig
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping


SAM'S INTEGRITY POLICY

The Swedish Alliance Mission collects personal information about you and uses the information to be able to communicate with you who are in touch with the Swedish Alliance Mission. The Swedish Alliance Mission protects your personal integrity, and our goal is for you to feel confident that your personal data is processed correctly.

What personal data is processed?

Personal data is any information that can directly or indirectly identify a living, physical person.

The Swedish Alliance Mission processes personal data in the following cases (one or more areas below may affect you):

 • agreements
 • individual membership in the Swedish Alliance Mission
 • gift giving and / or sponsorship
 • contact with SAM on own initiative.

The information consists primarily of name, address, e-mail address, social security number, telephone number and gender. Other information that may occur is e.g. bank account information, contact details to relatives or various functions within SAM.

How personal data is used and for what purposes

Your personal data will be processed to be able to inform and communicate with you. You can receive emails, letters or phone calls targeted to you. It can e.g. include updating of agreements, sponsorship letters, thank you letters, information about events, etc.

Legal reason

The Swedish Alliance Mission always processes your personal data in accordance with applicable legislation:

 • Our processing of your personal data is necessary for us to be able to fulfill our agreement with you and to fulfill our legal obligations that follow from the law.
 • We also process your personal data if we have a legitimate interest, e.g. an interest in being able to communicate with you.
 • We also process your personal data within the framework of legitimate activities with appropriate protective measures with a view to us being an association (SAM) / foundation (Pensionsstiftelsen) (non-profit) that has a religious purpose. The treatment then concerns members of the Swedish Alliance Mission or former members or persons who, due to the purpose of the Swedish Alliance Mission, have regular contact with us. We will not disclose your personal information outside the Swedish Alliance Mission without your consent

Disclosure of personal data

The Swedish Alliance Mission hires subcontractors, for example for IT services, financial services and payroll services. These subcontractors may receive your personal information. The Swedish Alliance Mission has signed agreements (so-called Personal Data Assistant Agreements) with these subcontractors to ensure that your personal data is treated confidentially and protected with appropriate security measures and in accordance with this policy. When we hire subcontractors outside the EU / EEA, we ensure that your information is adequately protected, e.g. by signing a data transfer agreement with the supplier who has access to the data. We may also need to provide information that authorities request to receive.

Storage of your personal data

Your personal information is only stored for as long as it is necessary for us to be able to administer the agreement with you, as long as you are a member, as long as you are a donor or as long as we have to store them according to law. They are then deleted in accordance with the Swedish Alliance Mission’s sorting out routine.

Your rights

You have certain rights in relation to the Swedish Alliance Mission, in your capacity as personal data controller for the company’s processing of your personal data.

You have the following rights under applicable personal data legislation (GDPR):

 • Right to information – a right to receive confirmation and information about your personal data processing.
 • Right to correction – a right to have incorrect information corrected.
 • Right to delete – a right to have data deleted. This right is limited to such information which by law may only be processed with your consent, if you withdraw the consent and oppose the processing.
 • Right to limited processing – a right to demand that the processing of personal data will be restricted, for example if you oppose the accuracy of the data.
 • Right to data portability – a right to demand that personal data will be transferred from one personal data controller to another. This right is limited to information that you have provided to us.
 • Right to object – a right to object in certain cases to treatment that takes place on the basis of a balance of interests.
 • You can contact us at any time to use any of the above rights. Contact information can be found at the bottom of this policy. A request for access to personal data is answered within the statutory time period. If you judge that our processing of your personal data does not take place in accordance with the Data
 • Protection Ordinance, you have the right to complain to the Data Inspectorate, which is the competent supervisory authority.

Changes to this Policy

If we decide to make significant changes to the content of this policy, we will, when required, contact you. We will also post such changes through a clearly visible notice on the website so that you always know what kind of information we collect, how we may use this information and to whom we disclose it.

Contact information for the Personal Data Officer

If you have any questions about this policy or want to exercise any of your rights above, please contact us at the address below:

Swedish Alliance Mission
Att: GDPR Controller
Vastra Storgatan 14
553 15 Jonkoping