Under ombudsmötet på årskonferensen 2019 samtalades kring de fyra utvecklingsområden som finns i strategidokumentet SAM 2025. Här redovisas en summering av de anteckningar som lämnades in efter samtalen.

PRESENTATIONEN FRÅN OMBUDSMÖTET >

ANDLIG FÖRDJUPNING: Kulturen i rörelsen uppmuntrar personer i ledarfunktion till andlig förnyelse och efterföljelse.


1.  Vilka tillfällen och möjligheter till andlig förnyelse och utveckling i sin efterföljelse finns i din församling idag, för personer i ledarfunktion? Tänk inte bara in de anställda utan även styrelser och råd, ledare i barn- och ungdomsverksamhet, gudstjänster, sång och musik eller i annan verksamhet.


2. Vad ser ni skulle behövas för tillfällen och möjligheter?

 • Ge bönen större utrymme.
 • Träffas mer organiserat i smågrupper.
 • Kurser och seminarier, exempelvis Alphakurs.
 • Utveckla gudstjänster, exempelvis genom större delaktighet.
 • Träffas och samtala mer.

3. Vad skulle det innebära för förändring i er församling och dess verksamhet?

 • Mer motivation att komma på gudstjänster.
 • Att väcka ”kretstänket ” till liv skulle ge större möjligheter att känna att man tillhör ett samfund.
 • Med stor sannolikhet många positiva effekter. Nyfrälsta, nyfunnen tro, härligt glada efterföljare leder ofta till ett ökat engagemang och en go gemenskap. Då växer församlingen liksom lite av sig självt.
 • Vet inte, förhoppningsvis en positiv förändring som ger kraft till ledare. Kanske kräver det en omprioritering från praktiskt arbete?

EVANGELISATION & FÖRSAMLING: Nya kristna gemenskaper formas.


1. Vad skulle hända med din församling om några av medlemmarna satsade på att bygga en ny kristen gemenskap, kanske i ett annat område i stan eller i en grannbygd, istället för att lägga sitt engagemang på den redan befintliga verksamheten?

Åsikterna skiljer sig åt och det är tydligt att storlek på församling påverkar svaren.

Några utvalda citat:

”Om det är församlingen som tar ett aktivt beslut att sända ut dessa så får man förankring och engagemang.”

”Vi är i en situation där vi behöver se över vår egen situation och söka nya sätt att engagera både våra egna och nya människor.”

”Positivt att skapa nya gemenskaper. Behöver inte betyda splittring. Stötta de som har nya idéer och vill satsa på något nytt.”

”Vi har helt olika förutsättningar. På mindre orter slår man ihop församlingar. I storstan däremot kan man göra det när man växer sig större.”


2. Varför behöver vi nya kristna gemenskaper?

 • För vår egen utveckling.
 • För att nå fler människor med budskapet.
 • För att engagemanget blir större i mindre grupper.
 • För att det finns olika människor med olika behov.
 • För att få större genomslagskraft i samhället.
 • För att öka möjligheten att pröva nytt, utan att hindras av gamla former.

3. Vilken typ av gemenskap tror ni skulle vara attraktiv för människor i er bygd? Vad är det de längtar efter?

SOCIAL RÄTTVISA: Bibliska värderingar har återfått en betydande plats i samhällsdebatten genom ett aktivt påverkansarbete.


1. Vilka av våra grundläggande bibliska värderingar saknar vi i vårt samhälle idag?


2. Hur kan vi som enskilda och församlingar lyfta och påverka värderingar i vårt samhälle lokalt?

 • Stå upp för våra värderingar i vardagslivet.
 • Opinionsbildning i det offentliga rummet.
 • Samarbeten med föreningar och andra samhällsaktörer.
 • Arbeta med integration och andra sociala projekt.
 • Politiskt engagemang.
 • Stötta föräldrar.
 • Ungdomsverksamhet.
 • Att leva som vi lär.
 • Visa civilkurage.
 • Använda sociala medier positivt.

3. Vilka frågor skulle behöva aktualiseras inom vår egen rörelse?

 • Etiska frågor
 • Livsstilsfrågor
 • Omsorgsfrågor
 • Sociala frågor
 • Jesusfokus, att hålla fast vid kärnan av evangeliet
 • Integrationsfrågor
 • Evangelisationsfrågor

SKAPELSE & MILJÖ: Medvetenheten om vårt ansvar för skapelsen ökar.


1. Hur mycket funderar ni över er egen och er församlings miljöpåverkan?

En genomgående trend i svaren är att vi funderar mer på vår egen miljöpåverkan än på församlingens. Några utvalda citat:

”Församlingen har inte samtalat om det eller tagit aktiva beslut, men personliga livsstilen har flyttat in i församlingarna.”

”Viktigt att vi som församling föregår med långsiktigt miljöpåverkande, goda exempel. Ofta kopplat till stora investeringar, men investeringar för vår framtid.

”Behöver miljöpolicy som täcker alla verksamheter i kyrkan.”

”Vi samtalar klimat i församlingen. Hur man ser på miljön beror på vilken typ av församling man finns i (stad eller lantbruk). Frågan är lika viktig men synen på det olika.”

”Miljöfrågor är inte så prioriterade, men i alla fall rättvisemärkt kaffe.”


2. Varför är detta en målsättning som din församling behöver ta på allvar?

 • Vi har ansvar för att förvalta Guds skapelse.
 • Alla människor påverkas.
 • Det är en del av vår tro.
 • För kommande generationer.
 • För vår trovärdighet.
 • Vi ska vara förebilder.

3. Vad skulle ni kunna förändra i er församling i syfte att ta ett större ansvar för Guds skapelse.