Carolina OlofsgårdInternationellt arbete, Skapelse och miljö, Vad vi gör

Klimatsmart odling i Somalia

I slutet av förra året reste Victor Holm till Somalia för att samtala om och visa på hållbara odlingssätt. Detta för att stärka människors möjlighet till egenförsörjning.

Victor är en av SAM:s internationella medarbetare och projektet han är involverad i sker i samarbete med biståndsorganisationen Diakonia. Det är ett arbete som syftar till att förbättra familjers försörjningsförmåga inom odling genom klimatsmarta lösningar såsom droppbevattning, växthus och jordbruksteknik. Nästan 70 procent av Somalias befolkning är beroende av jordbruk och boskapsskötsel för sin försörjning. Projektet syftar också till att förbättra samhällets möjlighet att möta klimatrelaterade kriser och katastrofer.

Implementera nya odlingssätt

Victors insats är fokuserad till en by ute på landsbygden i regionen Puntland. Projektet sträcker sig mellan ett till två år och den första tiden har handlat om att deltagande familjer fått göra riskbedömningar för sitt område, för att sedan kunna besluta om vilka satsningar som ska göras, i samråd med Diakonias projektledare. Först nu har det praktiska arbetet kommit igång.

– Ett av uppdragen på min resa var att implementera ett odlingssätt med kapillärbäddar, som jag jobbat med i Mellanöstern. Vi diskuterade också projekten de har med växthusodling och deras odling i stort. Det finns ett kunskapsglapp då de senaste rönen inom odling inte alltid når fram till de fattigare länderna i världen. I Sverige pratas det mer om att gå tillbaka till att odla hållbart, vilket inte är självklart här eller ens känt. Vi vill hjälpa människor att odla smartare i en förändringsprocess där också vädret har blivit mer oförutsägbart på grund av klimatförändringar. Kunskap är viktigt och ger både styrka och självständighet till människor, säger Victor.

Victor Holm är utbildad trädgårdsmästare och fokuserar i sitt arbete på företagande och hållbar odling.

En oas med citrus- och papayaträd

En vanlig arbetsdag för Victor började med två timmars bilresande i ökenlandskapet för att komma ut till byn och möta människor i projektet.
– Ett intryck jag tydligt kommer ihåg är grönskan med alla citrus- och papayaträd som mötte oss. Det visar att det går att få till en odlad yta om rätt investeringar görs. Den här byn har genom tidigare satsningar fått till en djupborrad brunn som möjliggör odling för dem. Växtligheten hjälper ju också till att ta hand om vatten de gånger det kommer skyfall. Det i sin tur gör att risken för jordskred och översvämningar minskar och att brunnar inte torkar ut lika lätt.

Victor berättar vidare att lokalinvånarna har väl fungerande perenna odlingar. De går till och med så bra att de säljer frukt till en närbelägen stad. Däremot går odlingarna på årlig basis inte lika bra. Men i och med bygget av ett nytt växthus försöker de få bättre kontroll även på grönsaksodlingen.

Lyfta kvinnans status

En viktig del i arbetet är att lyfta kvinnans roll inom odlingen. Därför ska tre av de fem personer som ingår i växthusprojekten vara kvinnor.
– Min uppfattning är att många kvinnor allt mer vågar höja rösten och ställa frågor i projektet. Tidigare satt kvinnorna tysta på en annan matta än männen, men nu sitter män och kvinnor tillsammans och deltar i undervisningen.

I och med odlingsprojektet, som sker i samarbete med Diakonia, går SAM för första gången in i ett socialt arbete i Somalia. Vår förhoppning är att kunna göra fler liknande satsningar i området.

Utmaningar och möjligheter

På frågan vilken som är den stora utmaningen för människorna i landet svarar han att det är ett land i konflikt, även om Puntland är relativt lugnt just nu.
– Det är mycket fattigt och landet har ett stort handelsunderskott, där det mesta importeras. Tyvärr har det lett till att många har en övertro på importerade varor. Exempelvis skulle de i mycket större utsträckning kunna använda gödsel från sina gårdar.

Möjligheterna då? Det finns alla i världen menar Victor. De organisationer som satsar här har stora möjligheter.
– Jordbruk och närproducerat tror jag är framtiden. Att kunna lokalproducera mat och äta av det man har är ofta bra för vår jord och bidrar till självständighet hos utsatta människor världen över.

Uppdatering: Victor Holms tjänst på Svenska Alliansmissionen avslutades i juli 2020. SAM har dock fortsatt sitt engagemang i odlingsprojektet i Somalia.


Text: Karin Flygare, kommunikationsansvarig
Foto: Victor Holm (Somalia), Carolina Olofsgård (Victor)