Carolina OlofsgårdInternationellt arbete

Växtkraft – ett nytt sätt att etablera församlingar

På södra halvklotet växer kyrkan på många håll. Samtidigt finns det fortfarande många onådda folkgrupper i världen där kyrkan är svag och utsatt eller inte alls finns ännu, där vi måste prioritera våra resurser framöver.

I båda dessa sammanhang är en av de viktigaste frågorna hur lokala troende kan leva ut sin kallelse att göra lärjungar och påverka sitt närområde, utan att bli beroende av regelbundna utländska pengar.

En konstruktiv väg att gå är att utrusta lokala troende att starta och driva småskaliga inkomstbringande företag som skapar en ekonomisk och social bas för församlingsgrundande arbete. Företaget genererar inkomst och ger arbetarna en plats och naturlig identitet i samhället. I bästa fall blir företagets verksamhetsidé ett vittnesbörd och uttryck för kreativt skapande med en positiv inverkan på lokalsamhället. De kan bli nutida exempel i linje med Jeremias uppmaning till Israels folk i ett utsatt läge; Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång, Jer. 29:7.

Pilotprojekt

Ett nytt initiativ och pilotprojekt i den här andan växte fram under år 2017, genom ett samarbete mellan SAM och OM Sverige. Projektet bär namnet Växtkraft och har startats i ett församlingsgrundande sammanhang i Mellanöstern, där SAM har verkat en längre tid. Utgångsläget är en liten församling i ett land med ytterst få lärjungar, där ledare och församlingsmedlemmar har stora svårigheter att försörja sig själva, vilket äventyrar församlingens framtid och hindrar dem från att starta nya gemenskaper.

Att vara kristen här är inte ofarligt, men efter mycket trakasserier upplever ändå församlingen att acceptansen för deras tro har ökat i samhället. Vårt mål är att skapa en långsiktig försörjningslösning för ledarna i den här församlingen och sedan, efter utvärdering efterhand starta fler liknande projekt i prioriterade områden i regionen. En åker med tillhörande växthus och system inköptes i somras. Därefter har anläggningen vidareutvecklats och är nu ett system som möjliggör odling av grönsaker med användning av små vattenmängder, och helt utan jord.

Vår uppgift nu i början är skapa ekonomiska förutsättningar och att handleda och stödja vännerna på plats, som steg för steg lär sig en ny odlingsteknik. OM har ett team med kunskap inom området som är till stor hjälp, tillsammans med en svensk yrkeshögskolestudent.

Odling utan jord

På många platser i världen är det svårt att odla grönsaker, på grund av brist på vatten och jord. Genom en odlingsteknik som kallas aquaponic är det möjligt att odla grönsaker helt utan jord, och med upp till 90 % mindre vatten än vid traditionell odling. Med fisk i systemet behövs få eller inga konstgödningsmedel. Modellen är förhållandevis enkel att multiplicera och kan utgöra en stabil inkomstkälla för församlingsarbetare i dessa områden. Samtidigt ger odlingarna ett utbud av näringsrika grönsaker till människor i samhället, och har potentialen att möta en del av försörjningsbehovet för människor i livsmiljöer där det är ont om vatten och jord.

Spännande symbios

Aquaponic är en odlingsmetod som kombinerar grönsaks- och fiskodling. Näring och vatten från fisktanken leds till plantorna, vilka i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna i tanken. Vattnet cirkulerar och återanvänds med stor effektivitet. Systemet är beroende av förhållanden mellan djur och växter för att hålla näringsvärden och syrenivåer jämna, och efterliknar därmed ett ekosystem. Nytt vatten tillsätts endast för att ersätta avdunstningar ut i luften, och utgör en mycket liten mängd jämfört med konventionell odling.

På den här vägen har vi som mål att utrusta nationella ledare att starta och driva inkomstgenererande kreativa företag, göra lärjungar och grunda nya församlingar.


Text: Martin Ström

Foto: OM