STATISTIKUPPGIFTER FÖR ÅRET 2023

Församlingen ansvarar för uppgifterna enligt skriftligt underlag. Del 1 är samfundsspecifik information. Del 2 gäller regelbundna deltagare (bidragsgrundande till SST) och har samma kategorier för flera samfund. Det gäller summeringen av A-F nedan och är det som redovisas till Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). Resultatet av denna redovisning avgör storleken på organisationsbidraget som samfunden får från SST och det stöd som ges till församlingar.

Enligt de statliga bestämmelserna för stöd till trossamfunden grundas bidraget på antalet "bidragsgrundande personer" i varje samfund. Utöver medlemmar menas dem som regelbundet deltar i församlingen och dess verksamheter.

  • Verksamheten måste vara återkommande och redovisad deltagare måste finnas med regelbundet (ett bra riktvärde är minst 3 gånger under året).
  • Antalet "bidragsgrundande" ska kunna verifieras genom matrikel/församlingsbok, deltagarförteckning samt intern förteckning (ex. handskriven lista, digital förteckning eller grupp) över t.ex. regelbundna deltagare i gudstjänster, grupper och andakter.
  • Varje person får räknas bara en gång och måste vara folkbokförd i Sverige.
  • Om verksamheten bedrivs tillsammans med annan/andra församling/ar ska överenskommelse ske om fördelning av redovisningen för att undvika dubbelredovisning.
  • Om församlingen tillhör två eller flera samfund ska församlingens totala antal "bidragsgrundande" redovisas till var och en av dessa. Samfunden gör sedan en delning av antalet "bidragsgrundande" vid sin redovisning till SST.
  • Från år 2021 har Evangeliska frikyrkan, Equmeniakyrkan, Pingströrelsen och Svenska Alliansmissionen gemensamma kategorier för fälten A-F i del 2 nedan.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

Lars-Gunnar Jonsson

Nationell missionsledare

073-381 49 02

Malin Röstedal

Administrativ koordinator

076-340 97 06