COOKIE POLICY >

Svenska Alliansmissionen samlar in personlig information om dig och använder uppgifterna i syfte att kunna kommunicera med dig som kommer i kontakt med Svenska Alliansmissionen. Svenska Alliansmissionen värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt.

Vilka personuppgifter behandlas?

Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person.

Svenska Alliansmissionen behandlar personuppgifter i följande fall (ett eller flera områden nedan kan röra dig):

 • avtal eller andra överenskommelser
 • enskilt medlemskap i Svenska Alliansmissionen
 • gåvogivande och/eller fadderskap
 • kontakt med SAM på eget initiativ.

Uppgifterna består primärt av namn, adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer samt kön. Andra uppgifter som kan förekomma är t.ex. kontouppgifter, anhöriguppgifter eller olika funktioner inom SAM.

Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att bland annat kunna informera och kommunicera med dig. Du kan få riktade mail, brev eller telefonsamtal till dig. Det kan t.ex. röra sig om uppdatering av avtal, fadderbrev, tackbrev, information om evenemang etc.

Laglig grund

Svenska Alliansmissionen behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning:

 • Vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter som följer av lag.
 • Vi behandlar också dina personuppgifter om vi har ett legitimt och berättigat intresse, t.ex. ett intresse av att kunna kommunicera med dig.
 • Vi behandlar även dina personuppgifter inom ramen för berättigad verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder med syftning till att vi är en förening (SAM) / stiftelse (Pensionsstiftelsen) (icke vinstdrivande organ) som har ett religiöst syfte. Behandlingen rör då Svenska Alliansmissionens medlemmar eller tidigare medlemmar eller personer som på grund av Svenska Alliansmissionens ändamål har regelbunden kontakt med oss. Vi kommer inte lämna ut dina personuppgifter utanför Svenska Alliansmissionen utan ditt samtycke

Utlämnande av personuppgifterna

Svenska Alliansmissionen anlitar underleverantörer, exempelvis för IT-tjänster, ekonomitjänster och lönetjänster. Dessa underleverantörer kan komma att få del av dina personuppgifter. Svenska Alliansmissionen har ingått avtal (s.k. Personuppgiftsbiträdesavtal) med dessa underleverantörer för att tillförsäkra att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder och i enlighet med denna policy. När vi anlitar underleverantörer utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör som får åtkomst till uppgifterna. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av.

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera avtalet med dig, så länge du är medlem, så länge du är givare eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med Svenska Alliansmissionens gallringsrutin.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till Svenska Alliansmissionen, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av dina personuppgifter.

Du har följande rättigheter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning (GDPR):

 • Rätt till information – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.
 • Rätt att göra invändningar – en rätt att i vissa fall invända mot behandling som sker med stöd av en intresseavvägning.

Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan. Kontaktuppgifter hittar du längst ned i denna policy. En begäran om åtkomst till personuppgifter besvaras inom lagstadgad tidsperiod. Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen har du rätt att klaga till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet.

Förändringar av denna policy

Om vi bestämmer oss för att göra betydande ändringar av innehållet i denna policy kommer vi, när så krävs, kontakta dig. Vi kommer även att anslå dylika förändringar genom ett väl synligt meddelande på webbplatsen så att du alltid vet vad för slags uppgifter vi samlar in, hur vi kan komma att använda dessa uppgifter och till vem vi lämnar ut dem.

Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig

Om du har några frågor kring denna policy eller vill utöva någon av dina rättigheter ovan, var god kontakta oss på nedanstående adress:

Svenska Alliansmissionen
Att: GDPR-ansvarig
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping