ENTREPRENÖR­SKAP OCH HÅLLBAR ODLING

I SAM ser vi entreprenörskap och företagande som en självklar och viktig del i Guds mission. Här inspireras vi av det globala nätverket Business as Mission, som stödjer entreprenörer att bedriva företagande med avsikt att:

 • Guds rike ska ha inverkan på människor och nationer, i omsorg om hela skapelsen,
 • arbeta holistiskt, vilket inkluderar andliga, ekonomiska, sociala och miljömässiga resultat,
 • bry sig om världens fattiga och minst evangeliserande folk, på hemmaplan och globalt,
 • vara lönsamma och hållbara.

I den här andan behöver vi som församlingsrörelse uppmuntra och stärka yngre och äldre som har entreprenörens blick och förmåga. Världen behöver en växande rörelse av entreprenörer som lever bönen om att Guds rike ska komma och som skapar kreativa, långsiktiga och hållbara lösningar på utmaningar i den värld som Gud älskar.

UTMANING #1 HUNGER

Visste du att 24 000 människor dör dagligen på grund av hunger? Omkring 10 % av världens befolkning lider av hungersnöd.

Fakta om hunger
 • Ca 800 miljoner människor i världen, varav ca 300 miljoner i Afrika, lider av hunger.
 • Ca 24 000 människor dör i hunger varje dag. Det är en människa var fjärde sekund, ett barn var tionde sekund.
Orsaker till hunger
 • KONFLIKTER försämrar förutsättningarna för politiska beslut som skapar stabilitet och fördelar resurser i samhället. Detta leder inte sällan till ökad fattigdom och hunger.
 • EXTREMA VÄDERHÄNDELSER som torka, kraftiga regn och översvämningar ökar.
 • EKONOMISKA KRISER som fattigdom och arbetslöshet, försämrar produktionsmöjligheterna och köpkraften för livsmedel.
 • BRISTFÄLLIG LOGISTIK, gällande exempelvis infrastruktur och kylning, gör att mycket av livsmedel som produceras förstörs.
 • BEFOLKNINGSTILLVÄXTEN går snabbt. Fram till 2050 förväntas Afrikas befolkning växa från 1,4 till 2,5 miljarder människor.

Källa: FAO and WHO 

UTMANING #2 ARBETSLÖSHET

Estefano Carlos växte upp i en fattig familj i södra Afrika. Han har förändrat sin livssituation genom entreprenörskap. Idag lär han upp unga personer från fattiga förhållanden i olika yrken så att de blir självförsörjande och bidrar till familjens och samhällets utveckling.

Estefano växte upp under fattiga förhållanden i norra Moçambique. Redan vid åtta års ålder började han rosta och sälja jordnötter med en liten vinst. Därefter ägnade han sig åt andra affärsverksamheter och kunde senare finansiera sin utbildning.

Efter utbildningen har Estefano utvecklats som företagare inom flera områden. Idag utbildar han människor inom olika yrkesområden, varav majoriteten kommer från fattiga förhållanden. I hamnstaden Pemba har han byggt upp ett utbildnings- och produktionscenter. Här får lärlingar lära sig olika yrken inom byggbranschen, snickeri och grönsaksodling med hydroponiska (vattenbesparande) system.

En specifik händelse hösten 2022 ger oss exempel på hur människor blir utrustade. Estefano var ute och gick i staden Nampula. När han passerade en stor nybyggnation kom en ung man fram till Estefano och frågade om han kände igen honom. Mannen hade varit lärling hos Estefano i Pemba tre år tidigare och lärt sig att bygga hus. Nu var han byggledare för den här nyproduktionen med ansvar för ett helt arbetslag, och kunde tack vare det försörja sin familj.

VÅRA METODER

Vi arbetar med matproduktion genom hållbar odling och använder vattenbesparande tekniker.

Akvaponik och hydroponik

Akvaponik är en odlingsmetod som kombinerar hydroponik och akvakultur i ett slutet system. Hydroponik är odling av grönsaker utan jord genom att tillsätta flytande gödningsmedel. Akvaponik innebär odling av fisk. Fiskens avföring tjänar som näringsämnen för växterna. Växterna i sin tur renar vattnet för fisken genom att absorbera dessa ämnen. Kopplingen mellan akvakultur och hydroponik sker genom rörsystem där vattnet anpassas efter behov. Detta sätt att odla kan spara upp till 90 % vatten jämfört med konventionell odling. Odlingen blir på så sätt inte beroende av jordkvaliteten eller regnperioderna. Slutprodukterna från akvaponik är både grönsaker och ätbar fisk.

Image
Odlingsbäddar

I våra odlingsbäddar kombineras konventionell grönsaksodling med en sluten bevattningscykel. Grönsakerna rotar sig i en blandning av jord och gödning. Vatten cirkulerar under detta lager och tas upp till rötterna genom kapillärverkan. Överskottsvattnet rinner tillbaka till en vattentank, varifrån en pump transporterar det tillbaka till bädden. Denna odlingsmetod kan också kombineras med akvakultur. 
Odlingsbädden är en enkel konstruktion som skapar odlingsmöjlighter för många i enkla förhållanden. De kan till stor del tillverkas av lokalt material.

Image
DWC (Deep Water Culture)

I DWC-odlingsmetoden befinner sig växternas rötter i en näringsrik och syreberikad vattenlösning. En pump transporterar näringslösningen från en vattenreservoar till planteringsområdet, där den förser växterna med näringsämnen. I slutet av planteringsområdet kan vattnet rinna tillbaka till vattenreservoaren. I planteringsområdet kan antingen flytande plattor hålla grönsakerna på vattnet eller korgar fyllda med t.ex. expanderad lera. Denna odlingsmetod kan hållas mycket enkel. Africa Food Garden Box tillhandahåller den teknik som krävs för att driva ett sådant system med solenergi på ett litet utrymme.

Image
NFT (Nutrient Film Technology) och DFT (Deep Floating Technology)

Vid denna typ av odling rotar sig växterna i ett oorganiskt substrat som placeras i rör eller bassänger. Med DFT befinner sig rotspetsarna ständigt i näringsrikt vatten. Med NFT strömmar vattnet bara sporadiskt genom systemet. En pump säkerställer en regelbunden vattencirkulation. Denna typ av odling lämpar sig också för höga växter som tomater eller gurkor.

Image
A-Ramar

Växterna växer på nästan vertikalt placerade planteringsskivor. Dessa ligger på ramar, som på grund av sin form kallas A-Ramar. Rötterna hänger fritt i luften på insidan. Med jämna mellanrum förses rötterna med näringsrikt vatten genom en spraydimma. Tack vare denna odlingsmetod får man mycket odlingsyta på liten markyta. Detta system lämpar sig för grönsaker som växer kompakt, t.ex. sallad, kål och örter. 
Denna lösning är tekniskt sett mer komplicerad än andra system, eftersom högre pumpkapacitet används och en tillförlitlig strömförsörjning måste finnas tillgänglig. En högre avkastning per ytenhet motiverar denna teknik, särskilt i tätbefolkade områden. Aeroponikodling sparar upp till 90 % vatten.

Image

VÅR STRATEGI

Genom våra utbildningshubbar kombinerar vi innovativ teknik, kunskap och erfarenhet inom olika områden av matproduktion.

Vår vision är att se blomstrande afrikanska samhällen där alla människor kan leva med värdighet och få tillgång till livets grundläggande förnödenheter, inklusive näringsriktig mat och meningsfulla sysselsättningsmöjligheter. Vi tror på en framtid där de afrikanska samhällena kännetecknas av hållbar utveckling och rättvis tillväxt, där människor har möjlighet att uppnå sin fulla potential.

Hur arbetar vi för detta?

Vi ser att entreprenörskap är en viktig drivkraft för ekonomisk utveckling och sociala framsteg. Vi verkar för att skapa en gynnsam miljö för att nya affärsinitiativ ska startas och utvecklas. Genom att stödja nystartade företag och småföretag vill vi stödja skapandet av arbetstillfällen och ekonomiska möjligheter i hela Afrika.

En viktig del är arbetet med hållbara odlingsmetoder för att främja miljöförvaltning och garantera livsmedelssäkerhet. Genom hållbara jordbruks- och markanvändningsmetoder strävar vi efter att främja hälsa och välbefinnande samtidigt som vi skyddar våra naturresurser för framtida generationer.

Utbildningshubbar

I de utbildningshubbar vi önskar utveckla kombineras innovativ teknik, kunskap och erfarenhet från olika områden inom livsmedelsproduktionen. Förutom tillämpad forskning vill vi utbilda människor i olika yrken inom livsmedelskedjan, anpassade till respektive land. Växter, gödningsmedel, frön, växthus etc. ska produceras lokalt. Målet är att långsiktigt skapa förutsättningar för att respektive land ska kunna försörja sin befolkning med livsmedel och exportera överskott.

Image

INVESTERA

Investera tillsammans med oss för att ge framtida entreprenörer möjlighet att starta sina egna verksamheter med lokala anställda som löser verkliga problem.

Arbetet pågår för uppstart av SAMs investeringsfond. Här skapas möjligheten att investera för att ge framtida entreprenörer möjlighet att starta och utveckla sina egna företag. Vi arbetar nu med att ta fram underlag och strategi för hur investeringar ska göras för att på bästa sätt skapa dessa förutsättningar genom våra nätverk i Afrika och Mellanöstern. Under 2023 pågår en distansutbildning för en rad entreprenörer i flera afrikanska länder för odling i våra odlingsbäddar. Vår ambition är att i den andan starta utbildningshubbar som genom kunskap, samverkan och mentorskap utrustar entreprenörer i den här delen av världen.

För mer information kontakta martin.strom@alliansmissionen.se.