Carolina OlofsgårdFör församlingar, Församlingsplantering

Gemensamt mål för församlingsplantering

Antalet frikyrkor i Sverige minskar, liksom antalet frikyrkomedlemmar. Nu har åtta samfund och organisationer tillsammans formulerat ett mål för församlingsplantering i Sverige.

Öyvind Tholvsen är ledare för Sverigeprogrammet inom Evangeliska Frikyrkan (EFK). Hans gedigna arbete har gett oss en samlad statistik över antalet medlemmar och antalet församlingar i Sverige, sedan år 2000. Den senaste rapporten kom 2016 och har namnet Frikyrkokartan ritas om (undersökningen kan laddas ner här >). Här konstateras att både antalet medlemmar och antalet församlingar har minskat under lång tid. Sverige är ett missionsfält och många människor har inte en kristen gemenskap i sin närhet. Tillsammans vill vi ändra på detta! Vi vill att evangeliet ska nå nya människor, att många ska bli lärjungar till Jesus och att nya församlingar och gemenskaper ska växa fram.

Ett gemensamt nationellt mål

Vi är alltså flera kristna samfund och organisationer som tillsammans har formulerat ett gemensamt mål för församlingsplantering och mission i Sverige. Målet lyder så här:

Vi vill hjälpa varandra så att våra församlingar senast 2025 planterar fler församlingar än vad som läggs ner.

Även om alla frikyrkosamfunden redan har församlingsplantering på sin agenda tror vi att ett gemensamt mål har betydelse. Vi är övertygade om att det gemensamma målet kan skapa en synergieffekt, som gör att det formas en församlingsplanterande rörelse i Sverige. Statistik visar att församlingsplantering ger effekt. I de delar av Sverige där det planteras flest nya församlingar växer även det totala antalet medlemmar i förhållande till befolkningsmängden.

Missionsuppdraget handlar om Guds rike och det innefattar bland annat att predika evangeliet, göra lärjungar och plantera församlingar. Det främsta skälet till att plantera nya församlingar är att nå nya människor med evangeliet. Det är det som driver oss!


Text: Jonas Melin


Målet är för närvarande antaget av Adventistsamfundet, EFS, Equmeniakyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Pingst, Svenska Alliansmissionen och OM Sverige.