Skola för de gömda barnen

I Egypten finns skolan Fairhaven för barn med olika funktionsnedsättningar. Här blir barnen sedda och behandlade med respekt.

Egypten präglas av djupa klassklyftor och utbredd social misär.(1) Synen på människovärdet skiljer sig åt och med en funktionsnedsättning är man inte värd någonting. Ofta göms de här barnen undan och blir därför aldrig en del av samhället. Det är ovanligt att de får gå i skolan och de specialskolor som finns är ofta dyra och fungerar mer som förvaring av barnen än egentlig skola.

För oss är det självklart att alla barn ska få möjlighet till skolgång och utveckling utifrån sina förutsättningar, även barn med intellektuella funktionsnedsättningar. Därför stödjer vi skolan Fairhaven i mångmiljonstaden Alexandria, som har utvecklat metoder och läromedel speciellt anpassade efter dessa barn. Skolan är en del av Svenska Alliansmissionens arbete och här kan vi, tillsammans med er, ge hopp till några av världens mest utsatta människor.

Barn får utvecklas och bli en del av samhället

Att födas med en funktionsnedsättning i Egypten är förenat med enorma svårigheter, oavsett om nedsättningen är intellektuell eller fysisk. Samhällets inställning är att den som inte kan tillföra samhället något, inte heller är värd något. Ofta hänger synsättet samman med svårigheten att tro att en person med funktionsnedsättning har möjlighet att utvecklas. Ibland finns till och med en rädsla för att funktionsnedsättningen smittar.

I slutet av 1980-talet blev det här synsättet känt av några svenska volontärarbetare och med hjälp av Svenska Alliansmissionen startades skolan Fairhaven. Idag är det Alexandrias största specialskola med ett 60-tal lärare som tar hand om 150 elever från 4 års ålder och uppåt. Klasserna är små med max sex elever i varje grupp. Utbildningen individanpassas så att varje barn får möjlighet till utveckling och inlärning utifrån sina egna förutsättningar. Stor vikt läggs på att klara vardagen och i framtiden ett enklare yrke.

Sedan några år tillbaka arbetar skolan intensivt med de barn som saknar förmåga att prata. Genom en speciellt utvecklad metod tränar de både barnen och deras familjer på att kommunicera genom bilder. För barnen som för första gången kan berätta för sina föräldrar att de är hungriga eller vill leka öppnar sig en helt ny verklighet. Språket gör att de kan delta i familjegemenskapen, få vänner och bli  mer självständiga. Många har med hjälp av bilderna även börjat använda ord och sätta ihop meningar. Skolan arbetar nu för att nå ut med kunskap om bilder som kommunikationsmedel till fler skolor runt om i Alexandria. De samarbetar också med universitetet i Alexandria som har landets enda logopedutbildning.

Det är fortfarande mycket kvar att göra innan personer med intellektuella funktionsnedsättningar kan få en naturlig plats i det egyptiska samhället. Fairhaven jobbar därför med att hitta enkla arbeten åt de ungdomar som slutat skolan. Några har fått jobb medan andra har flyttat in i skolans gruppboende och arbetar med daglig verksamhet på skolan.

Du kan stödja barnen på Fairhaven genom att ge en gåva. Du kan också starta en egen insamling till arbetet >

Samarbetspartner: Den lokala församlingen ”El Saray”

1 Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet