Här kan du läsa om de olika former av stöd- och besparingsåtgärder som staten gjort möjliga för arbetsgivare och arbetstagare under den närmaste tiden.

Vi vill först betona vikten av att vi idag som församlingar lever med nyckelorden förtröstan och samhällsansvar för våra ögon. Många människor idag söker efter det som ger trygghet, hopp och tro. Här har vi en möjlighet att stiga fram och presentera evangeliet.  

Samhällsansvar idag kan handla om att inte ställa in utan behålla personalresurserna i en omställning av verksamheten. Vårt samhälle frågar efter insatser av olika slag.

Många av våra församlingar konstaterar att det är en intensiv tid med mycket arbete, inte minst där man valt att jobba med livesändningar och liknande. Det görs redan mycket i denna omställning och vi vill först och främst uppmuntra till olika former av diakonala insatser i vårt samhälle.

Samtidigt vet vi att församlingar drabbas av inkomstbortfall på grund av uteblivna samlingar av olika slag. Hur detta slår är lite olika beroende på hur givandet i vanliga fall fördelas mellan överföringar, kollekter m.m.

Nedan hittar du information som hjälper er att orientera mellan olika möjligheter som finns.  

För Arbetsgivare

Sänkta arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda

Regeringen har föreslagit sänkt arbetsgivaravgift för månaden mars till och med juni. Du behöver bara betala 10,21 procent vilket motsvarar den så kallade ålderspensionsavgiften.

Sänkningen gäller för upp till 30 anställda och för löner upp till 25 000 kronor per månad. För högre månadslöner gäller den sänkta avgiften upp till 25 000 kronor, därefter är det vanlig arbetsgivaravgift. Sänkningen i kronor blir 5 300 kronor per månad och anställd om lönen är 25 000 kronor eller högre.

Begäran om nedsatt arbetsgivaravgift ska göras genom att arbetsgivaren sätter ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift för först anställd” i arbetsgivardeklarationen.

MER INFORMATION FRÅN SKATTEVERKET >

Skjuta upp amortering av lån hos bankerna

Nu har du som företagskund möjlighet att ansöka om amorteringsbefrielse på ditt lån för ett antal månader om din organisation har fått ansträngd likviditet på grund av spridningen av covid-19. Flertalet banker ger denna möjlighet. Kontakta din bank för mer information.

Korttidsarbete (tidigare Korttidspermittering)

Regeringen har beslutat att korttidsarbete införs, vilket innebär att den anställda under en begränsad tid går ner i lön och arbetstid och där kostnaden delas av staten, verksamheten och anställda. Stödet kommer att finnas tillgängligt och sökbart från och med 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.

Vad finns det för villkor för godkännande? Förutsättningen för att kunna få godkännande av Tillväxtverket är att följande villkor är uppfyllda:

  • arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter
  • de ekonomiska svårigheterna har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll
  • de ekonomiska svårigheterna inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas
  • arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft (t ex uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte har tillsvidareanställning – om det är möjligt)
  • arbetsgivaren ska ha ett avtal om korttidspermittering (se nedan)

I den situation som råder nu är förstås kopplingen till de ekonomiska svårigheterna normalt effekter av coronaviruset.

Avtalet om korttidspermittering gäller och verkställs genom lokal överenskommelse. Mall för lokal överenskommelse hittar ni på Arbetsgivaralliansens webbplats.

Regeringens förslag innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Det innebär också att arbetstiden ska kunna minskas med 20, 40 eller 60 procent av aktuell sysselsättningsgrad och att arbetstagaren ska få behålla 96, 94 eller 92,5 procent av lönen (beroende på nivån på förkortningen).

Den 14 april meddelade regeringen att man föreslår att tillfälligt förstärka systemet ytterligare så att arbetstiden kan minskas med upp till 80 procent. Detta förslag ska då gälla under tre månader från den 1 maj 2020.

Observera att stödet beräknas på arbetstagarens ordinarie lön upp till maximalt 44 000 kronor i månaden. Belopp därutöver regleras inte i lagstiftningen och får därför avtalas mellan arbetsmarknadens parter.

Viktigt att notera är att vi i dagsläget inte kan göra en bedömning ifall lagen om stöd vid korttidsarbete är tillämpbar för alla. Det inväntas fortfarande besked från politiken vilka som ska omfattas av regeringens krispaket. Svar på frågor samt ansökan om stöd görs via Tillväxtverket.

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

Arbetsgivare ska få ersättning från staten för alla sjuklönekostnader för april och maj 2020. Med sjuklönekostnader avses förutom den utbetalda sjuklönen även kostnaden för arbetsgivaravgifterna avseende sjuklönen. Ersättningen för sjuklönekostnader omfattar alla arbetsgivare och det finns inget tak för ersättningen.

Åtgärden genomförs genom att reglerna i det befintliga stödet ”Ersättning för höga sjuklönekostnader” utökas. Det innebär att arbetsgivaren ska beräkna sjuklön som vanligt; dag 1 – 14 med tillhörande karensavdrag.

Arbetsgivaren kompenseras i efterhand för sjuklönekostnader genom kreditering av företagets skattekonto. En förutsättning för att få ersättningen är att arbetsgivaren redovisar sina sjuklönekostnader i ruta 499 på arbetsgivardeklaration. Ersättningen i form av kreditering av skattekontot bör ske skyndsamt.

Staten ersätter arbetsgivare för sjuklönekostnader under april och maj 2020.

Förslag om likviditetsförstärkning via skattekontot

Regeringen har presenterat ytterligare budgetåtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Ett av förslagen handlar om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Anstånd kommer inte beviljas företag som missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Företagens anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto i februari och mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Du måste kunna visa att du kommer att kunna betala skatten efter att anståndstiden har löpt ut och att betalningsproblemen därmed har varit tillfälliga. Skatteverket gör en samlad bedömning i varje enskilt fall.

MER INFORMATION FRÅN REGERINGEN >

MER INFORMATION FRÅN SKATTEVERKET >

Om ni på längre sikt drabbas av sämre ekonomi

Om ni som församling ser att ekonomin på längre sikt försämras på grund av den lågkonjunktur och höga arbetslöshet som vi kan behöva gå igenom i eftersvallningarna av pandemin och om detta innebär svårigheter att behålla personal vill vi uppmana till ett klokt agerande.

Vi hoppas naturligtvis inte att detta ska behöva ske men om det blir så se till att skaffa kunskap via SAM, Arbetsgivaralliansen och Fackföreningen Vision Ekumeniska innan ni vidtar några åtgärder kring varsel, neddragning av tjänstegrad eller liknande. Kontaktperson på SAM i dessa frågor är Ulf Häggqvist, Församlingskonsulent på SAM.

Bidrag till insatser för utsatta personer

Trossamfund som bedriver verksamhet för människor i socialt särskilt utsatta situationer har nu möjlighet att söka stöd.

Bidraget ska användas för att förstärka den sociala verksamhet som redan pågår och för att möjliggöra och stötta insatser som görs med anledning av coronapandemin. Det kan till exempel handla om insatser för personer i hemlöshet, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation.

Bidraget fördelas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som har en dialog med Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) för att säkerställa att information om bidraget når ut till relevanta aktörer.

Ansökan och användning av bidraget

  • Bidraget går att söka mellan den 7 juni- 21 juni
  • Beslut om bidrag sker i början av juli
  • Bidraget planeras att betalas ut vecka 28
  • Bidraget ska vara förbrukat senast den 31 december 2020

I ansökan ska den sökande beskriva sin verksamhet och redogöra för hur coronapandemin har påverkat verksamheten och insatser till människor i socialt särskilt utsatta situationer.

Bidraget ska kunna täcka kostnader för verksamhet under hela året 2020. Det går därför bra att söka bidrag för kostnader för redan genomförda insatser under 2020 (från och med 1 januari) – om det är så att ni redan har anpassat er verksamhet med anledning av coronapandemin under hela 2020.

Sök bidraget

Mer information om bidraget och länk till ansökningsformuläret hittar ni på MUCF:s sajt. Läs mer om bidrag till insatser för samhällets mest utsatta under coronapandemin.

Bakgrund till bidraget

MUCF fick den 4 juni i uppdrag av regeringen att fördela 50 miljoner kronor till organisationer i det civila samhället som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer. Bidraget kan sökas av ideella riksorganisationer samt trossamfund, samverkansorgan och församlingar. Läs regeringens pressmeddelande om bidraget.

För Arbetstagare

Karensavdrag vid sjukdom

Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut ersättning för första dagen i sjukfallet. Nya regelverket gäller dagsläget från och med 11 mars till 31 maj.

Arbetsgivaren gör karensavdrag som vanligt enligt gällande kollektivavtal.

Den anställde får i efterhand söka ersättning för karensavdraget från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

Slopat krav på läkarintyg

Kravet på att uppvisa läkarintyg under arbetsgivarens sjuklöneperiod, det vill säga under de första 14 dagarna i sjukdomsperioden, slopas. I vanliga fall måste en anställd uppvisa läkarintyg från och med den 8:e sjukdagen för att ha rätt till fortsatt sjuklön. Beslutet gäller retroaktivt från och med 13 mars och tillsvidare.

Försäkringskassan meddelar också att de från och med den 27 mars inte kräver något läkarintyg för dag 15-21 i sjukperioden. Den som är fortsatt sjuk efter 21 dagar måste dock lämna in läkarintyg när man ansöker om sjukpenning.

Smittbärarpenning eller sjuklön/sjukpenning

Den som kan men inte får jobba på grund av att man är, eller kan vara, smittad av en samhällsfarlig sjukdom (coronaviruset klassas som samhällsfarligt) har rätt till smittbärarpenning. För att kunna ansöka om ersättning krävs läkarintyg. Arbetsgivaren gör fullt löneavdrag och den anställde ansöker om ersättning från Försäkringskassan. Smittbärarpenningen motsvarar sjukpenningen, det vill säga knappt 80 % av lönen med ett maxtak på 804 kr per dag.

Den som inte kan jobba på grund av att man är sjuk kan ha rätt till sjuklön från arbetsgivaren (gäller de första 14 dagarna) och sjukpenning från Försäkringskassan.

MER INFORMATION FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN >


Mycket mer information om ovanstående kan hittas på följande länkar:

ARBETSGIVARALLIANSEN >

SKATTEVERKET >

REGERINGEN >

TILLVÄXTVERKET >