Uppdaterad 2020-12-22

Här kan du läsa om olika former av stöd och rekommendationer till arbetsgivare och arbetstagare under 2021 med anledning av coronapandemin. 

Vi vill först betona vikten av att vi idag som församlingar lever med nyckelorden förtröstan och samhällsansvar för våra ögon. Många människor idag söker efter det som ger trygghet, hopp och tro. Här har vi en möjlighet att stiga fram och presentera evangeliet.   

Samhällsansvar idag kan handla om att inte ställa in utan behålla personalresurserna i en omställning av verksamheten. Vårt samhälle frågar efter insatser av olika slag.  

Många av våra församlingar konstaterar att det är en intensiv tid med mycket arbete, inte minst där man valt att jobba med livesändningar och liknande. Det görs redan mycket i denna omställning och vi vill först och främst uppmuntra till olika former av diakonala insatser i vårt samhälle.  

Samtidigt vet vi att församlingar drabbas av inkomstbortfall på grund av uteblivna samlingar av olika slag. Hur detta slår är lite olika beroende på hur givandet i vanliga fall fördelas mellan överföringar, kollekter m.m.  

Nedan hittar du information som hjälper er att orientera mellan olika möjligheter som finns.   

För Arbetsgivare 

Korttidsstöd – Korttidsarbete – Korttidspermittering 

Regeringen har föreslagit att korttidstödet förlängs till den 30 juni 2021 och kommer gälla retroaktivt från december 2020. 

Om Riksdagen godkänner lagförslaget, så börjar den nya lagstiftningen gälla 15 februari 2021. Det kommer att gå att ansöka om statligt stöd från samma datum, och retroaktivt från december 2020. 

Det nya regelverket innebär förändringar kring till exempel karenstid och antal stödmånader jämfört med tidigare. Korttidsavtal kan idag beviljas som längst nio månader i följd. Regeringen föreslår att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till 30 juni 2021. Det betyder att korttidspermitteringar som beviljas under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader. 

Du kan inte ansöka om stöd hos Tillväxtverket enligt det nya regelverket innan lagändringen träder i kraft i februari 2021. Observera att korttidsarbete enbart är tillämpligt om arbetsgivaren har minskade intäkter. Att arbetsuppgifter ställs in eller inte är möjliga att genomföra är inte ett skäl för beviljande av korttidsarbete. 

Information från Arbetsgivaralliansen om korttidsarbete > 

Information från Arbetsgivaralliansen om uppsägning pga arbetsbrist eller korttidsarbete > 

Ni kan också göra ett webbtest hos Tillväxtverket för att få en första indikation om ni har rätt till stöd för korttidsarbete. 

Tillväxtverkets webbtest om stöd för korttidsarbete > 

Svar på frågor samt ansökan om stöd görs via Tillväxtverket

Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar 

Regeringen införde i mars i år en möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Möjligheten att få anstånd gäller till exempel inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. Regeringen föreslår att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. En sådan förlängning föreslås kunna beviljas efter ansökan, om inte särskilda skäl talar emot det. 

Läs mer om hur du får anstånd med skatteinbetalningar >

Coronaviruset och arbetsmiljön 

Det är extra viktigt att arbetsgivaren löpande bedömer riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet under den pågående coronapandemin. I verksamheter där risk för smitta finns kan arbetssätt och rutiner behöva ändras. Det är även viktigt att se över behoven av personlig skyddsutrustning. Var också observant som arbetsgivare på att den rådande situationen kan påverka era anställdas arbetsmiljö och mående, var noga med att regelbundet följa upp era anställdas arbetsmiljö och situation. 
 
Läs mer om hur du hanterar arbetsmiljön i samband med coronapandemin >

Om ni på längre sikt drabbas av sämre ekonomi 

Om ni som församling ser att ekonomin på längre sikt försämras på grund av den lågkonjunktur och höga arbetslöshet som vi kan behöva gå igenom i eftersvallningarna av pandemin och om detta innebär svårigheter att behålla personal vill vi uppmana till ett klokt agerande. 

Vi hoppas naturligtvis inte att detta ska behöva ske men om det blir så se till att skaffa kunskap via SAM, Arbetsgivaralliansen och Fackföreningen Vision Ekumeniska innan ni vidtar några åtgärder kring varsel, neddragning av tjänstegrad eller liknande. Kontaktperson på SAM i dessa frågor är Ulf Häggqvist, Församlingskonsulent på SAM.  

För Arbetstagare 

Regeringen föreslår förlängning av undantag i rehabiliteringskedjan 

På grund av att sjukvården fått ställa om med anledning av covid-19 har många patienter fått sin vård och rehabilitering uppskjuten. Regeringen föreslår därför en förlängning av det tillfälliga undantaget från prövningen mot normalt förekommande arbete vid dag 180 och dag 365 i rehabiliteringskedjan vid inställd eller uppskjuten vård, behandling eller rehabilitering. 

För närvarande gäller undantaget till och med den 31 december 2020. Regeringen föreslår att det förlängs t.o.m. den 30 juni 2021. Förslaget kommer att lämnas i en kommande extra ändringsbudget i början av nästa år. 


Mycket mer information om ovanstående kan hittas på följande länkar:

ARBETSGIVARALLIANSEN >

SKATTEVERKET >

REGERINGEN >

TILLVÄXTVERKET >